Các biến và kiểu dữ liệu Java

Các biến và kiểu dữ liệu Java

Các biến và kiểu dữ liệu Java

Biến trong Java là gì? Biến trong Java là một vùng chứa dữ liệu lưu trữ các giá trị dữ liệu trong quá trình thực thi chương trình Java. Mọi...
Comment tháng 6 09, 2021

Biến trong Java là gì?

Biến trong Java là một vùng chứa dữ liệu lưu trữ các giá trị dữ liệu trong quá trình thực thi chương trình Java. Mọi biến đều được gán kiểu dữ liệu chỉ định kiểu và số lượng giá trị mà nó có thể giữ. Biến là tên vị trí bộ nhớ của dữ liệu. Các biến Java chủ yếu có ba loại: Local, Instance và Static.
Để sử dụng một biến trong chương trình, bạn cần thực hiện 2 bước

 • Định nghĩa biến
 • Khai báo biến 

1. Định nghĩa biến

Để khai báo một biến, bạn phải chỉ định kiểu dữ liệu và đặt tên duy nhất cho biến.

Sau đây là ví dụ khai báo biến trong java

int a,b,c;
float pi;
double d;
char a;

 2. Khởi tạo biến

Để khởi tạo một biến, bạn phải gán cho nó một giá trị hợp lệ.

Ví dụ khai báo biến:

int a=2,b=4,c=6;
float pi=3.14f;
double do=20.22d;
char a=’v’;

Các loại biến
Trong Java, có ba loại biến

 • Biến cục bộ
 • Biến thể hiện
 • Biến tĩnh

1. Local Variables
Biến cục bộ là một biến được khai báo bên trong phần thân của một phương thức.
2. Instance Variables
Các biến cá thể được định nghĩa mà không có từ khóa STATIC. Chúng được định nghĩa Bên ngoài khai báo phương thức. Chúng là đối tượng cụ thể và được gọi là biến cá thể.

Cùng đọc: Tính đa hình trong java
3. Static Variables
Biến static chỉ được khởi tạo một lần khi bắt đầu thực thi chương trình. Các biến này nên được khởi tạo trước, trước khi khởi tạo bất kỳ biến phiên bản nào.
Ví dụ: Các loại biến trong Java

class Thuthuat1001 {
    static int a = 1; //static variable  
    int data = 99; //instance variable  
    void method() {
        int b = 90; //local variable  
    }
}

Các kiểu dữ liệu trong Java là gì?

Các kiểu dữ liệu trong Java được định nghĩa là các mã xác định phân bổ các kích thước và kiểu giá trị khác nhau có thể được lưu trữ trong biến hoặc mã định danh. Java có một tập hợp các kiểu dữ liệu phong phú. Các kiểu dữ liệu trong Java có thể được chia thành hai phần:
Các kiểu dữ liệu nguyên thủy: - bao gồm số nguyên, ký tự, boolean và float
Các kiểu dữ liệu không nguyên thủy: - bao gồm các lớp, mảng và giao diện.

Các biến và kiểu dữ liệu Java

Primitive Data Types
Các kiểu dữ liệu ban đầu được xác định trước và có sẵn trong ngôn ngữ Java. Giá trị nguyên thủy không chia sẻ trạng thái với các giá trị nguyên thủy khác.
Có 8 kiểu nguyên thủy: kiểu dữ liệu số nguyên byte, short, int, long, char, float, double và boolean

byte (1 byte)
short (2 bytes)
int (4 bytes)
long (8 bytes)
Floating Data Type
float (4 bytes)
double (8 bytes)

 

Những điểm cần nhớ 

 • Tất cả các kiểu dữ liệu số đều được ký (+/-).
 • Kích thước của các loại dữ liệu vẫn như nhau trên tất cả các nền tảng (được chuẩn hóa)
 • kiểu dữ liệu char trong Java là 2 byte vì nó sử dụng bộ ký tự UNICODE. Nhờ đó, Java hỗ trợ quốc tế hóa. UNICODE là một bộ ký tự bao gồm tất cả các chữ viết và ngôn ngữ đã biết trên thế giới

Chuyển đổi kiểu biến Java

Một biến thuộc kiểu này có thể nhận giá trị của kiểu khác. Ở đây có 2 trường hợp

Trường hợp 1: Biến công suất nhỏ hơn được gán cho một biến khác có công suất lớn hơn

Trường hợp 2: Biến công suất lớn hơn được gán cho một biến khác có công suất nhỏ hơn

Trong những trường hợp như vậy, bạn phải chỉ định rõ ràng toán tử kiểu ép kiểu. Quá trình này được gọi là Đúc kiểu.
Trong trường hợp, bạn không chỉ định toán tử kiểu ép kiểu; trình biên dịch báo lỗi. Vì quy tắc này được thực thi bởi trình biên dịch, nó làm cho lập trình viên biết rằng việc chuyển đổi mà anh ta sắp thực hiện có thể gây ra một số mất mát trong dữ liệu và ngăn ngừa mất mát ngẫu nhiên.

Ví dụ: Chuyển đổi kiểu dữ liệu

class Demo {
 public static void main(String args[]) {
  byte x;
  int a = 270;
  double b = 128.128;
  System.out.println("int converted to byte");
  x = (byte) a;
  System.out.println("a and x " + a + " " + x);
  System.out.println("double converted to int");
  a = (int) b;
  System.out.println("b and a " + b + " " + a);
  System.out.println("\ndouble converted to byte");
  x = (byte)b;
  System.out.println("b and x " + b + " " + x);
 }
}
Kết quả:

int converted to byte
a and x 270 14
double converted to int
b and a 128.128 128

double converted to byte
b and x 128.128 -128

Blogger Comments


Không có nhận xét nào. Chúc mừng bạn là người đầu tiên.

 • Kí tự đặc biệt
 • Tôi Share
 • Star Mạnh Blog
 • Văn Tuấn Blog
 • Tuổi Trẻ IT
 • Văn Thắng Blog
 • Duy Blogs
 • Star Sinh Blog
 • Lê Bá Long IT
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết