Tìm hiểu String trong java

Tìm hiểu String trong java

Tìm hiểu String trong java

Xin chào mừng các bạn đến với blog học lập trình java hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về String trong java đây là một bài viết khá ...
Comment tháng 6 17, 2021

Xin chào mừng các bạn đến với blog học lập trình java hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về String trong java đây là một bài viết khá quan trong nhất bởi nó áp dụng được nhiều trong thực tế cũng như trong việc học tập, để hiểu được bạn phải nắm bắt được java string là gì? các method string trong java, các khai báo,.....vv
Sau đây tôi sẽ đi vào nội dung bài học:

1. Tổng quan về String trong java

Một đối tượng String là chuỗi ký tự dùng để lưu dữ các ký tự theo một dãy có thứ tự, số ký tự lưu được không hạn chế, có thể biểu diễn chuỗi trên một dòng với các ký tự trong dấu nháy kép "", như "Hello" là một chuỗi dài 5 ký tự.

Chuỗi trong Java là một đối tượng, nên khi khởi tạo được chuỗi thì đối tượng này cung cấp một số phương thức để làm việc với chuỗi, có một số cách khởi tạo chuỗi:

Tìm hiểu String trong java

2. Giới thiệu về String trong java

Kiểu String (dịch là kiểu chuỗi, từ đây về sau sẽ sử dụng từ kiểu chuỗi thay cho kiểu String) là kiểu dữ liệu quan trọng với các lập trình viên. Tuy nhiên, với mỗi ngôn ngữ lập trình, cách hiện thực hóa kiểu chuỗi có 1 vài điểm khác nhau. Bài viết giới thiệu về kiểu chuỗi và kỹ thuật thao tác với chuỗi trong ngôn ngữ lập trình Java.

3. Khái niệm chuỗi trong java

Chuỗi trong java là 1 dãy các ký tự Unicode 16 bit, một chuỗi theo nghĩa đen là một chuỗi các ký tự. Này, bạn đã nói các ký tự, đó không phải là một kiểu dữ liệu nguyên thủy trong Java. Đúng vậy, về mặt kỹ thuật, Chuỗi Java cơ bản về cơ bản là một mảng các ký tự.

Tại sao sử dụng String

Một trong những chức năng chính của khoa học máy tính hiện đại, là xử lý ngôn ngữ của con người.
Tương tự như cách các con số quan trọng đối với toán học, các ký hiệu ngôn ngữ quan trọng đối với ý nghĩa và việc ra quyết định. Mặc dù nó có thể không hiển thị với người dùng máy tính, nhưng máy tính xử lý ngôn ngữ nền một cách chính xác và chính xác như một máy tính. Hộp thoại trợ giúp cung cấp hướng dẫn. Menu cung cấp các lựa chọn. Và màn hình dữ liệu hiển thị trạng thái, lỗi và các thay đổi theo thời gian thực đối với ngôn ngữ.

Khái báo String trong java

Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu một số cú pháp, sau tất cả, chúng ta cần viết điều này bằng mã Java phải không.

//String is an array of characters
char[] arrSample = {'R', 'O', 'S', 'E'};
String strSample_1 = new String (arrSample);
Bây giờ chúng ta luôn không thể viết chuỗi của mình dưới dạng mảng; do đó chúng ta có thể định nghĩa Chuỗi trong Java như sau:

String strSample_2 = "ROSE";

Ví dụ tạo một chuỗi trong java

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    
    // create strings
    String first = "Java";
    String second = "Python";
    String third = "JavaScript";

    // print strings
    System.out.println(first);   // print Java
    System.out.println(second);  // print Python
    System.out.println(third);   // print JavaScript
  }
}
 Trong ví dụ trên, chúng tôi đã tạo ba chuỗi có tên đầu tiên, thứ hai và thứ ba. Ở đây, chúng ta đang trực tiếp tạo các chuỗi giống như các kiểu nguyên thủy.

Tuy nhiên, có một cách khác để tạo chuỗi Java (sử dụng từ khóa mới). Chúng ta sẽ tìm hiểu về điều đó sau trong hướng dẫn này.

Phương thức chuỗi trong java

Java String cung cấp nhiều phương thức khác nhau để thực hiện các hoạt động khác nhau trên chuỗi. Chúng ta sẽ xem xét một số hoạt động chuỗi thường được sử dụng.

String Length

Các phương thức được sử dụng để lấy thông tin về một đối tượng được gọi là phương thức truy cập. Một phương thức truy cập mà bạn có thể sử dụng với chuỗi là phương thức length (), trả về số ký tự có trong đối tượng chuỗi.

Ví dụ về độ dài của chuỗi trong java

public class StringDemo {

   public static void main(String args[]) {
      String palindrome = "Dot saw I was Tod";
      int len = palindrome.length();
      System.out.println( "String Length is : " + len );
   }
}
Nối chuỗi trong java

Lớp String bao gồm một phương thức để nối hai chuỗi

string1.concat(string2);

Điều này trả về một chuỗi mới là string1 với string2 được thêm vào ở cuối. Bạn cũng có thể sử dụng phương thức concat () với chuỗi ký tự

Ví du:

"My name is ".concat("Zara");
Trong java bạn có thể nối chuỗi bằng các toán tử + or -

"Hello," + " world" + "!"

Ví dụ:

public class StringDemo {

   public static void main(String args[]) {
      String string1 = "saw I was ";
      System.out.println("Dot " + string1 + "Tod");
   }
}

So sánh hai chuỗi

Trong Java, chúng ta có thể so sánh giữa hai chuỗi bằng phương thức equals (). 

Ví dụ:

class Main {
  public static void main(String[] args) {

    // create 3 strings
    String first = "java programming";
    String second = "java programming";
    String third = "python programming";

    // compare first and second strings
    boolean result1 = first.equals(second);
    System.out.println("Strings first and second are equal: " + result1);

    // compare first and third strings
    boolean result2 = first.equals(third);
    System.out.println("Strings first and third are equal: " + result2);
  }
}

Trong ví dụ trên, chúng ta đã tạo 3 chuỗi có tên là thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Ở đây, chúng tôi đang sử dụng phương thức equal () để kiểm tra xem một chuỗi có bằng với chuỗi khác hay không.
Phương thức equals () kiểm tra nội dung của các chuỗi trong khi so sánh chúng. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Chuỗi Java bằng ().

Format String

Bạn có các phương thức printf () và format () để in đầu ra với các số được định dạng. Lớp String có một phương thức lớp tương đương, format (), trả về một đối tượng String chứ không phải là một đối tượng PrintStream.

Sử dụng phương thức static format () của String cho phép bạn tạo một chuỗi được định dạng mà bạn có thể sử dụng lại, trái ngược với câu lệnh in một lần.

Method của java

 • substring () trả về chuỗi con của chuỗi
 • Replace () thay thế ký tự cũ được chỉ định bằng ký tự mới được chỉ định
 • charAt () trả về ký tự hiện diện ở vị trí được chỉ định
 • getBytes () chuyển đổi chuỗi thành một mảng byte
 • indexOf () trả về vị trí của ký tự được chỉ định trong chuỗi
 • CompareTo () so sánh hai chuỗi theo thứ tự từ điển
 • trim () xóa mọi khoảng trắng đầu và cuối
 • format () trả về một chuỗi được định dạng
 • split () ngắt chuỗi thành một mảng chuỗi
 • toLowerCase () chuyển đổi chuỗi thành chữ thường
 • toUpperCase () chuyển đổi chuỗi thành chữ hoa
 • valueOf () trả về biểu diễn chuỗi của đối số được chỉ định
 • toCharArray () chuyển đổi chuỗi thành mảng char

Blogger Comments


Không có nhận xét nào. Chúc mừng bạn là người đầu tiên.

 • Kí tự đặc biệt
 • Tôi Share
 • Star Mạnh Blog
 • Văn Tuấn Blog
 • Tuổi Trẻ IT
 • Văn Thắng Blog
 • Duy Blogs
 • Star Sinh Blog
 • Lê Bá Long IT
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết