Tìm hiểu Array trong Java

Tìm hiểu Array trong Java

Tìm hiểu Array trong Java

Xin chào mừng bạn đến với blog thủ thuật lập trình java , hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một trong bài học hay nhất Array Java đó l...
Comment tháng 7 13, 2021

Xin chào mừng bạn đến với blog thủ thuật lập trình java, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một trong bài học hay nhất Array Java đó là một tính năng cơ bản và đáp ứng được nhiều trong các bài toán trong thực tế.

Java Array là gì?

Java Array là một kiểu cấu trúc dữ liệu rất phổ biến chứa tất cả các giá trị dữ liệu của cùng một kiểu dữ liệu. Các mục dữ liệu được đưa vào mảng được gọi là phần tử và phần tử đầu tiên trong mảng bắt đầu bằng chỉ số 0. Mảng kế thừa lớp đối tượng và triển khai các giao diện có thể tuần tự hóa và có thể sao chép. Chúng ta có thể lưu trữ các giá trị hoặc đối tượng nguyên thủy trong một mảng.

Tìm hiểu Array trong Java

Nói một cách dễ hiểu, đó là một cấu trúc lập trình giúp thay thế cấu trúc này

x0=0;
x1=1;
x2=2;
x3=3;
x4=4;
x5=5;
x[0]=0;
x[1]=1;
x[2]=2;
x[3]=3;
x[4]=4;
x[5]=5;


Nôi dung bài học Array trong java

 • Mảng là gì?
 • Biến mảng
 • Chương trình mảng đầu tiên
 • Mảng Java: Chuyển qua tham chiếu
 • Mảng đa chiều

Điều này giúp ích như thế nào là một biến có thể tham chiếu đến chỉ số (số trong dấu ngoặc []) để dễ dàng lặp lại.

for(count=0; count<5; count++) {
     System.out.println(x[count]);
}


Array Variables

Sử dụng một mảng trong chương trình của bạn là một quy trình 3 bước
1) Khai báo mảng của bạn
2) Xây dựng Mảng của bạn
3) Khởi tạo Mảng của bạn

* Khởi tạo mảng
Cú pháp:

<elementType>[] <arrayName>;

Hoặc
<elementType> <arrayName>[];

Ví dụ:
int intArray[];
int []intArray;


*Constructing trong Array
arrayname = new dataType[]

Ví dụ:
intArray = new int[10];

Khai báo và Xây dựng kết hợp

int intArray[] = new int[10];
* Khởi tạo một mảng
intArray[0]=1;
intArray[1]=2;

Khai báo và khởi tạo một mảng
[]  = {};

Ví dụ:
int intArray[] = {1, 2, 3, 4};

Viết một chương trình xây dựng một mảng trong java
Bước 1) Sao chép mã sau vào trình chỉnh sửa
class ArrayDemo{
     public static void main(String args[]){
        int array[] = new int[7];
        for (int count=0;count<7;count++){
           array[count]=count+1;
       }
       for (int count=0;count<7;count++){
           System.out.println("array["+count+"] = "+array[count]);
       }
      //System.out.println("Length of Array  =  "+array.length);
      // array[8] =10;
      }
}

Bước 2) Lưu, biên dịch và chạy mã. Quan sát đầu ra
array[0] = 1
array[1] = 2
array[2] = 3
array[3] = 4
array[4] = 5
array[5] = 6
array[6] = 7

Bước 3) Nếu x là một tham chiếu đến một mảng, x.length sẽ cung cấp cho bạn độ dài của mảng.
Length of Array  =  7

Bước 4) Không giống như C, Java kiểm tra ranh giới của một mảng trong khi truy cập một phần tử trong đó. Java sẽ không cho phép lập trình viên vượt quá ranh giới của nó.
Bước 5) ArrayIndexOutOfBoundsException được ném. Trong trường hợp của C, cùng một đoạn mã sẽ hiển thị một số giá trị rác.

Mảng Java: Chuyển qua tham chiếu

Mảng được chuyển tới các hàm bằng tham chiếu hoặc dưới dạng một con trỏ tới bản gốc. Điều này có nghĩa là bất cứ điều gì bạn làm với Mảng bên trong hàm đều ảnh hưởng đến bản gốc.
Ví dụ: Để hiểu Mảng được truyền bằng tham chiếu
Bước 1) Sao chép mã sau vào trình chỉnh sửa
class ArrayDemo {
   public static void passByReference(String a[]){
     a[0] = "Changed";
   }
 
   public static void main(String args[]){
      String []b={"Apple","Mango","Orange"};
      System.out.println("Before Function Call    "+b[0]);
      ArrayDemo.passByReference(b);
      System.out.println("After Function Call    "+b[0]);
   }
}

Bước 2) Lưu, biên dịch và chạy mã. Quan sát đầu ra
Before Function Call    Apple
After Function Call    Changed

Mảng đa chiều

Mảng nhiều chiều thực chất là mảng của mảng.
Để khai báo một biến mảng nhiều chiều, hãy chỉ định từng chỉ mục bổ sung bằng cách sử dụng một tập hợp các dấu ngoặc vuông khác.
int twoD[ ][ ] = new int[4][5] ;

Khi bạn cấp phát bộ nhớ cho một mảng nhiều chiều, bạn chỉ cần chỉ định bộ nhớ cho thứ nguyên đầu tiên (ngoài cùng bên trái).
Bạn có thể phân bổ các kích thước còn lại một cách riêng biệt.
Trong Java, độ dài mảng của mỗi mảng trong một mảng đa chiều nằm trong tầm kiểm soát của bạn.
public class Thuthuat1001 {
public static void main(String[] args) {

// Create 2-dimensional array.
  int[][] twoD = new int[4][4];

  // Assign three elements in it.
  twoD[0][0] = 1;
  twoD[1][1] = 2;
  twoD[3][2] = 3;
  System.out.print(twoD[0][0] + " ");
}

}

Blogger Comments


Không có nhận xét nào. Chúc mừng bạn là người đầu tiên.

 • Kí tự đặc biệt
 • Tôi Share
 • Star Mạnh Blog
 • Văn Tuấn Blog
 • Tuổi Trẻ IT
 • Văn Thắng Blog
 • Duy Blogs
 • Star Sinh Blog
 • Lê Bá Long IT
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết